GLOBÁLNE KONŠTELÁCIE a kazuistika aktuálny vývoj

GLOBÁLNE SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE
Text: SILVIA MARISI Monnot Shanti

O systemických konšteláciách ako o metóde osobného rozvoja a duchovného
rastu už bolo právom napísaných veľa článkov a kníh. Keďže konštelácie nám
poskytujú rontgenový snímok systémov, ktorých sme súčasťou, vo vývoji a
čase, dnes sa vzhľadom na prevratnú dobu zameriame na globálne
konštelácie. Tieto pracujú so skrytými súhrnnými a obecnými informáciami,
trendmi a prúdmi spoločenského vývoja, ktoré sú a pôsobia na nás.
Konštelácie nás spájajú s celostným pohľadom, zážitkom skutočnosti a pravdy
o živote. Poskytujú nám príležitosť prežiť si na vlastnej koži prepojenie
všetkých prvkov univerza do jednoty. Možnosť okúsiť pocit hlbokej
spolupatričnosti, dostať sa k našim koreňom, predkom a k zdroju sily.
Prostredníctvom nich sa vraciame k sebe, k svojej podstate a esencii.

O čo vlastne ide

Systemické konštelácie a pohyby duše vytvoril v 80. rokoch v Nemecku terapeut Bert
Hellinger a integroval do nich niekoľko novoobjavených prístupov. Pôvodne slúžili
rodinným terapiám a práci s rodinným systémom. Ale vzhľadom na ich genialitu sa
veľmi rýchlo rozšírili aj do mnohých ďalších oblastí – vzťahov, zdravia tela, častí duše,
mužskej a ženskej energie, archetypov, traumy, práce, organizácií, financií,
osobného rozkvetu, anjelov, života, celospoločenských tém, atp. Na rozvoji tejto
zážitkovej metódy pracoval sám autor (1925-2019), ako aj mnoho jeho ďalších
nasledovníkov.

Ako to prebieha

Pýtate sa, ako sa typické skupinové konštelácie stavajú? Na úvod konštelár (lektor,
sprievodca) preberie s klientom tému, otázku, problém či objednávku, na ktorej prišiel
pracovať a sformuluje motiváciu, teda čo by chcel posunúť/zmeniť/vyliečiť/vyriešiť/
zharmonizovať. Nasleduje výber zástupcov systému spomedzi ostatných účastníkov
a ich rozostavenie v miestnosti.

Na základe pocitov a ich vnútorného vedenia sa zástupcovia v priestore pomaly
pohybujú a signalizujú ich vnemy. Lektor potom rieši vzájomné vzťahy, zapletenia,
disharmónie a pozície členov a prvkov v danom systéme tak, aby bol znova funkčný
a mohla v ňom bez blokácií a prekážok prúdiť láska a životná sila.

Bohatstvo impulzov

Systemické konštelácie sú nadradeným pojmom pre všetky formy konštelácií
(napríklad rodinné, organizačné, podnikateľské, firemné, peňažné, vzťahové,
zdravotné, globálne, atp.) Otvárajú bohatstvo impulzov k sebapoznávaniu a premene rôznych situácií.              V duchu starej múdrosti – problém je to, čo má riešenie a to, čo nemá riešenie, je súčasťou života.

Konštelácie nám odhaľujú pohľad na celok – systém (rod, rodina, vzťah, pracovisko,
telo, žena, muž, dieťa, mesto, krajina, štát, Zem…). Lebo k pochopeniu toho, čo sa
nám a okolo nás deje, nestačí len čiastočný pohľad na individuálne aspekty nášho
bytia, ale je doslova nutné pozrieť sa na dynamiku celku. Len tak uvidíme ďalej,
pochopíme a uvedomíme si viac.

Úrovne pôsobenia

Vďaka konšteláciám veľmi rýchlo uvidíme a zistíme, čo sa v danom systéme
skutočne deje a ako najlepšie uskutočniť potrebnú zmenu. Objavíme nevedomé
vplyvy a skryté súvislosti, ktoré sú inými metódami nezistiteľné. To nám prináša
úžitok vo viacerých oblastiach prežívania.
Na úrovni mysle získame informácie o tom, čo sa v systéme deje, ako sa jeho
jednotlivé prvky k sebe vzťahujú, aké to má dôsledky, presahy a súvislosti a aká je
cesta možného riešenia.

V emocionálnej rovine získame možnosť prežiť si vlastnú pozíciu a kvalitu vzťahov k
ostatným členom systému, uvoľniť a zviditeľniť staré, potlačené, zablokované alebo
vytesnené emócie naše (alebo našich predkov v rode), prípadne deje a udalosti,
ktoré sa v systéme odohrávajú, alebo sa stali a nebol im daný potrebný priestor a
úcta.
V rovine telesnej si môžeme na vlastnej koži prežiť a telesne ukotviť novú stabilnejšiu
a radostnejšiu pozíciu v systéme. Tomu všetkému nasadzuje kvantovo-tvorivú korunu
zmysluplný záverečný obraz nového usporiadania systému, ktorý si klient do
ďalšieho života berie a odnáša, a ktorý má sám o sebe silný vplyv na jeho
budúcnosť.

Zmena pohľadu

Konštelácie nás vedú zážitkovým spôsobom k zmene vnútorného obrazu reality.
Naše podvedomie komunikuje prostredníctvom obrazov a každý človek sa v živote
riadi vnútornými obrazmi, ktoré ho buď podporujú alebo brzdia, dodávajú mu silu
alebo ho oslabujú, prednostne určujú to, čo a ako vníma. V konšteláciách s nimi
pracujeme tak, aby mali priestor pre pozitívny vývoj a väčšiu mieru súladu.
Je známe, že pozorovateľ tvorí realitu. Inak povedané, keď zmeníme pohľad, akým
sa pozeráme na veci – veci, na ktoré sa pozeráme, sa zmenia. Keď teda zmeníme
obraz na našu vnútornú krajinu a realitu, výsledkom je, že na rovnaké podnety okolia
reagujeme inak a následne naše okolie inak na nás. Vďaka tomu sme schopní
premeniť a posunúť aj veci, ktoré sú mimo nás.

Konštelácie a spoločnosť

Globálne konštelácie zviditeľňujú a riešia aj spoločenské a globálne témy, napríklad
súčasnú situáciu vnútropolitickú, ekonomickú, či celosvetovú. V súčasnosti môžu
zásadným spôsobom slúžiť jednotlivcom, rodinám, organizáciám, či krajinám, ktoré
prechádzajú kľúčovou premenou.
Na systemických konšteláciách ako geniálnej metóde osobného rozvoja je totiž
zaujímavé a veľmi cenné to, že keď vstúpime do konštelačného poľa, dokážeme
zviditeľniť a navnímať všetko podstatné, čo sa stalo, čo sa deje a dokonca aj to, čo
sa stane… Takže táto metóda nám poskytuje nevídané možnosti pri rozhodovaní a
výbere z rôznych kľúčových aspektov reality.

To sú takzvané rozhodovacie konštelácie, ktoré bežne s klientmi staviame a riešime
ich otázky, týkajúce sa bývania, práce, podnikania, poslania, miesta pôsobenia a
ďalších oblastí. V neposlednom rade aj správneho výberu partnera.
Čo sa týka globálnych konštelácií, treba vziať do úvahy, že ak postavíme takýto druh
konštelácie a dokážeme čítať generálne symboly, v danej chvíli sa nám ukáže správa
o aktuálnom stave zadania. No a keďže každý sme súčasťou celku a všetko plynie, o
týždeň sa nám môže ukázať trochu iný obraz…

Otázky do budúcnosti

V každom prípade sú globálne konštelácie vzrušujúcim dobrodružstvom. Pomáhajú
nám odhaliť tendencie a okolnosti možného vývoja na úrovni, ktorá je väčšia ako my,
a ktorý jednotlivca presahuje. Udalostí, ktoré prichádzajú z veľkej diaľky, ale sme ich
súčasťou, či varovať nás pred katastrofou. Pomáhajú nám správne sa rozhodnúť,
ako sa v kritickej a nejasnej chvíli zachovať.

Preto pri významných spoločenských pohyboch často konštelári a klienti pátrajú po
odpovediach na otázky globálneho vývoja. To sme urobili aj my na poslednom
víkende ročného komplexného výcviku systemických konštelácií, ktoré som lektorsky
viedla a garantovala. Aby ste boli toho účastní aj vy, pretože sa nám ukázali veľmi
zaujímavé vhľady, kazuistiku našej globálnej konštelácie zo dňa 11.7.2021 vám teraz
prinášam.

AKTUÁLNY VÝVOJ NA ZEMI V ČASE
Kazuistika globálnej konštelácie: Silvia Marisi Monnot
ZÁMER: Čo je treba urobiť alebo čo sa musí stať, aby sa spojili vedomí a nevedomí
ľudia do Jednoty a vstúpili sme do Novej Zeme.

Do konštelačného poľa staviam: zástupcu za skupinu nevedomých a negatívne
nastavených ľudí (ďalej uvádzam ako NEGATÍVNI ĽUDIA) a postavu za skupinu
vedomých ľudí s pozitívnymi postojmi (POZITÍVNI ĽUDIA). Ďalej našu planétu, kde
žijú (ZEM). Zhodou okolností to do všetkých postáv privolalo ženy.

Stav k 11.7.2021
NEGATÍVNI ĽUDIA vravia: „Stojíme pevne, okrem seba nás nikto nezaujíma a nikoho
nevidíme. V hrudníku máme betón a nesieme v sebe veľkú tvrdosť.“ Vidia len seba,
sú odpojení od Zeme, od seba, od ostatných, od lásky a majú zatvorené srdce.
POZITÍVNI ĽUDIA: „Vidíme seba, negatívnych ľudí, aj Zem, na ktorej žijeme. Cítime
lásku. Súcitime so Zemou a vnímame, ako trpí.“ (Sú spojení so sebou, s ostatnými
ľuďmi, s Jednotou, so Zemou a cítia jej bolesť.)
ZEM: „Ja som tu, a nie je mi vôbec dobre. Cítim, že pozitívni ľudia ma chcú uzdraviť.“
Do konštelácie pridávam zástupný symbol (žena) toho, čo je medzi pozitívnymi a
negatívnymi ľuďmi, ako sa k sebe vzťahujú/nevzťahujú a nazvala ho ASPEKT.
ASPEKT sa dlho a pomaly posúva v poli, hľadá si miesto a skúmavo pozerá do očí
všetkým zástupcom. Hovorí: „Veľmi mi záleží, aby ma všetci videli. Pozitívni ľudia
ma vidia. Negatívni ľudia ma buď nevidia, alebo nechcú vidieť.“
Do konštelácie pridávam postavu MATRIX, zástupcu za doterajší systém fungovania
ľudskej spoločnosti. Vraví: „Som pevný v kolenách, držím vo svojich spároch časť
ľudí a som tu pánom. Dobre vidím na Negatívnych ľudí a som s nimi spojený. Kvôli
ASPEKTu vôbec nevidím na Pozitívnych ľudí. Zem vidím a vnímam, že trpí, ale mi to
nevadí.“
ZEM: „Keď prišiel MATRIX, podlomili sa mi nohy. Cítim sa slabšia.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Sme spokojní, máme svoje istoty. Cítime oporu Matrixu.“

Stav k 8. 8. 2021 – Levia brána
Do konštelácie pridávam rolu najvyššej inteligencie – božského otca a matky v
jednom. Zástupcom je muž a nazývame ho STVORITEĽ. Stavia sa na stoličku a vidí
všetkých.
Materská planéta ZEM: „Cítim príliv silnej energie prerodu a nátlak zo strany ľudí.
Neuvedomujú si, že vývoj je proces a veci sa nedajú zmeniť len tak. Som z toho
celého unavená.“
POZITÍVNI ĽUDIA: „Máme záujem pomôcť matke Zemi. Prišlo nám, že na to sa
musíme spojiť s Negatívnymi ľuďmi.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Odpojili sme sa od Matrixu a vzápätí nás zalialo ego, ale iné –
duchovné. Zrazu všetkému rozumieme. Už vidíme aj Zem a chceme jej hneď veľmi pomôcť.                              Keď povedala, že cíti tlak, zarazilo nás to, lebo my sme už napojení. Začali sme to prepočítavať, aby sme jej neublížili a premýšľame, že možno má pravdu.“
MATRIX: „Pri vyslovení dátumu 8.8.2021 mi stvrdli mi črty tváre. Cítim veľkú
aroganciu a zlosť. Mám zovreté prsty a päste, nohy vrastené do podlahy a stojím
pevne. Keď prišiel Stvoriteľ, trochu som zmäkol.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Až teraz sme si všimli Pozitívnych ľudí. Začíname sa tu
rozhliadať a vidieť aj ostatných.“
POZITÍVNI ĽUDIA A NEGATÍVNI ĽUDIA sa na seba otočia a navzájom si povedia:
„Vidíme vás a rešpektujeme vás.“
ASPEKT: „Som k dispozícii ako prepojenie a zárodok Jednoty. Keď prišiel Stvoriteľ,
zmenšil som sa.“
ASPEKT Stvoriteľovi: „Si tu najväčší. Som tvojou súčasťou.“ Chce k nemu vzhliadať
a súčasne byť ním podporovaný.“
NEGATÍVNI ĽUDIA: „Silne nás to ťahá pomáhať Zemi, a vôbec nevieme, ako. Podľa
Pozitívnych ľudí jej pomôžeme, keď sa zmeníme aj my. Myslíme si, že keď sme
veľmi akční, sadíme plodiny a kydáme hnoj, aby bola úrodná pôda, tak sa o Zem
staráme. Ale asi sme to celé nepochopili. “
MATRIX: „Keď Negatívni ľudia uvideli aj ostatných, musel som si hľadať nové miesto.
Arogancia a sebaistota sa vytratili. Všetko okolo sa zmenilo a oslabilo moju stabilitu.“
Celý systém a všetky jeho prvky sú v procese premeny. Do konštelácie teda staviam
postavu FORMA TRANSFORMÁCIE, ktorá má ukázať, čo sa musí stať (udalosť)
alebo zmeniť (čo treba urobiť), aby sme vstúpili do Novej Zeme. (Ďalej ju uvádzam
ako FORMA.) Na moju otázku „Koho tu vidíš – ku komu sa vzťahuješ?“ postava
FORMA odpovedá: „Zaujíma ma predovšetkým Matrix. Vidím jeho hnev, snahu
kontrolovať a ovládať. Ak sa nedá do pohody a harmónie, tak to nepôjde. Ostatné
prvky vidím a som s nimi v súznení.“
ZEM sa medzitým cíti stále viac vyčerpaná a takmer kolabuje.
NEGATÍVNI ĽUDIA sú usmievaví a pripravení na veľké zmeny. Už nie sú negatívni.
MATRIX sa prezentuje stále ako šéf celého diania. Snaží sa uzatvoriť a zablokovať v
celej konštelácii životný priestor a ľuďom vraví: „Mne dávajte pozornosť a energiu!
Nepozerajte sa inam!“ Robí všetko možné aj nemožné, je extrémne aktívny, aby
zaujal a strhol na seba pozornosť postáv FORMA a NEGATÍVNI. Bráni im v pohybe.
ASPEKT si sadá na podlahu ako dieťa k nohám Stvoriteľa.
STVORITEĽ na všetkých láskavo žiari a Zem zalieva svetlom. Je tu a pôsobí.

STAV k 23. 9. 2021 – Jesenná rovnodennosť
ASPEKT spojil skupinu Pozitívnych ľudí a Negatívnych ľudí, stal sa Jednotou a
súčasťou Stvoriteľa.
ZEM: „Konečne môžem voľne dýchať. Cítim sa lepšie, aj keď som stále unavená.
Vidím všetkých. Najviac som spojená s Formou transformácie. Na nej mi veľmi
záleží.“
NEGATÍVNI ĽUDIA (už nie sú negatívni) sa usmievajú, stoja vedľa Pozitívnych ľudí a
hovoria: „Potrebujeme byť blízko nich. Pozorujeme ich a nasledujeme.“
Negatívni ľudia už nie sú negatívni, preto ich meníme na skupinu PREBUDENÍ ĽUDIA                                         a pozitívnych ľudí na skupinu VEDOMÍ ĽUDIA.
MATRIX: „Veľmi ma zaujímajú Vedomí ľudia. Rozmýšľam, čo treba urobiť, aby som
získal ich pozornosť. Niečo s tým treba spraviť! Prebudení ľudia nie sú teraz dôležití.“
Prichádza postava, ktorá súvisí s Formou transformácie – jej ŠTARTÉR, t. j. Spúšťač
transformácie. Ten hovorí: „ Vidím tu len Formu transformácie. Zdá sa mi byť smutná
a bez života, potrebuje objatie a pohladenie. Som veľká, dokážem jej dať pocit
bezpečia, opory a všetko, čo potrebuje.“
MATRIX: Sledujem Spúšťač, nepáči sa mi. Cítim nenávisť a zlobu.“ Blokuje prístup
Spúšťača k Stvoriteľovi.
ŠTARTÉR: „Súvisím s príchodom veľkej prírodnej katastrofy zvonka, ktorá je
nezávislá od Matrixu. Ponúkam ľuďom bezpečie a úkryt. Prejavujem sa láskou,
prijatím a podporou ako jaskyňa, ktorá chráni.“ Keď sa jej čas naplnil, vystupuje z
konštelácie. Postava Forma transformácie v nej zostáva.

Stav k 1. 11. 2021
MATRIX: „Potrebujem oddeliť od seba Formu a Zem. Nechcem dovoliť, aby sa
prepojili a nastala Nová Zem. S Prebudenými a Vedomými ľuďmi už nič nenarobím, tí
sú v spojení.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Sme oslobodení od Matrixu a starého systému, ale vnímame našu
pasivitu. Cítime sa izolovaní, vyčkávame a nevieme, ako ďalej. Je to medziobdobie,
keď sme sa odpojili od starého a nové ešte nie je. Izolácia Matrixu je v tomto smere
účinná.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Cítime veľkú neistotu. V Matrixe aspoň nejaké istoty boli. Tak
ako doteraz, to už nejde a chceme to inak. Čakáme nejakého Spasiteľa alebo Lídra.
No obávame sa, aby to nebol len prevlečený vlk. Sme pasívni, premýšľame ako
ďalej, pozorujeme Matrix a sme pripravení na zmenu. Nechceme sa k nemu vrátiť,
máme z neho ťažký žalúdok a bolesti hlavy. Hľadáme novú cestu.“
Kladiem otázku, čo by Vedomí ľudia a Prebudení ľudia potrebovali, aby sa cítili
lepšie. Odpoveď je nájsť nejakú zmysluplnú aktivitu. Do konštelácie teda vstupuje
postava NOVÁ AKTIVITA.
VEDOMÍ ĽUDIA: „S nami to nesúvisí. Nám Nová aktivita nič nehovorí.“ Vedomí ľudia
si idú svoje a veria, že sa situácia posunie.
NOVÁ AKTIVITA: „Vidím tu len Negatívnych ľudí a Matrix.“ Ide o ďalší medzistupeň
vývoja.
MATRIX: „Nová aktivita so mnou nesúvisí, vidím v nej ohrozenie. Sledujem ju.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Nám sa Nová aktivita páči. Konečne sa niečo deje. To je
čokoládka podľa našej chuti.“ Ukazuje sa, že si Novú aktivitu pritiahli myšlienkami a
logickým uvažovaním – ako modlu alebo falošného spasiteľa, náhradu za Matrix.
NOVÁ AKTIVITA: „Teší a vyživuje ma záujem Prebudených ľudí a Matrixu. Stačí mi,
že sa ho nebojím a cítim sa dôležito. Oni mi ukazujú návody, ako tu byť a pôsobiť.“
ZEM: „Som veľmi ospalá. Jediný, kto mi teraz dáva energiu, je Stvoriteľ. Potrebujem
spojenie s Formou a Vedomými ľuďmi, ale keď tomu Matrix bráni, mňa to dáva dolu.
Som takmer bez energie a sily. Držím sa s vypätím všetkých síl, nemôžem to vzdať.“                                   FORMA (dlhší čas sedí smutne na podlahe): „Chýbali mi tu životný priestor a
spojenie s ľuďmi. Trvá im to dlho. Som z toho vyčerpaná a nemám prísun energie.“

Stav k 21. 12. 2021 Zimný slnovrat
NOVÁ AKTIVITA: „Cítim sa byť väčšia ako Matrix. Prakticky ho nahrádzam.“
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Vidíme v nej niečo ekologické, čo sa blíži až k eko-terorizmu.
Napríklad radšej vyrúbeme lesy, aby sme mohli plasty nahradiť drevom.“
ZEM: „Mňa to nabíja energiou. Potia sa mi ruky a som celá spotená. Horí mi celé telo
a mám konečne dostatok sily. Postavilo ma to pevne na nohy – som späť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Začíname vidieť jasný smer – spojiť sa priamo s tými najvyššími
vibráciami.“ Približujú sa tesne k Stvoriteľovi a pozerajú mu do očí.
STVORITEĽ im vraví: „Vidím vo vašich očiach starosti a smútok. Žiadne obavy, som
stále s vami. Budúcnosť je vaša.“ Akonáhle je Stvoriteľ v kontakte s Vedomými
ľuďmi, Nová aktivita sa úplne rozpúšťa.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Asi sme to zase ´pos.ali´. Nerozumieme tomu, veď Vedomých
ľudí stále nasledujeme a sme im v pätách. Ale sme nepretržite v hlave.“
MATRIX už nikoho v konštelácii nezaujíma: „Ešte tu mám miesto! V mysli mi chodia
nadávky.. Síce tu už nemám spojencov, ale ešte vymýšľam, ako zaujať pozornosť.“
VEDOMÍ ĽUDIA: „Spojením so Stvoriteľom sme v sebe objavili potenciál tvorcu. Prišli
sme na to, že máme skutočnú moc tvoriť realitu.“ Začínajú pred ich srdcom jemne a
pomaly pohybovať rukami oproti sebe, dlaňami dovnútra a tvoriť. Ich pohyb vychádza
zvnútra. Prebudení ľudia to po nich mechanicky opakujú, aj keď nepreciťujú ako oni.
FORMA stojí v strede poľa a podporuje celé dianie. Je spojená s vedomou tvorbou a
voľnou energiou, ktorú Vedomí ľudia objavili, ako jej súčasť. Podporuje ich v tom.
ZEM je nabitá novou energiou. A postupne je viac a viac vo svojej sile.
Ľudia ani Zem už nepotrebujú žiadne pravidlá, žiadny systém a žiadnych šéfov.
MATRIX je unavený a znudený, sedí na podlahe na okraji konštelácie.

Stav k 1. 1. 2022 Nový rok
PREBUDENÍ ĽUDIA sa potrebujú ukazovať, že predbehli Vedomých ľudí, ktorí
vedome tvoria – pokojne a v skrytosti. Prebudení ľudia opakujú rukami rovnaký pohyb
pred srdcom a tvoria po svojom bez starých obmedzení a programov. Radostne pri
tom tancujú a tešia sa v spojení so Stvoriteľom.
MATRIX nikoho nezaujíma. Zaspáva.
VEDOMÍ ĽUDIA: „Ostošesť tvoríme vedome realitu a novú energiu. Sme napojení na
Zem aj na Nebo. Prepájame ich energeticky a vedome.“ Počas celej konštelácie
hovorili málo a boli vážni, o to viac boli TU a TERAZ.
PREBUDENÍ ĽUDIA: „Život je pohyb, menej myslíme a viac fyzicky pracujeme a
tvoríme cez ruky a nohy.“
FORMA splynula so Stvoriteľom a Zem sa cíti veľmi dobre. Matrix odchádza z
konštelácie.

Stav k 21. 3. 2022 – Jarná rovnodennosť
VEDOMÍ ĽUDIA tvoria vedome cez srdce, spájajú všetkých a celé ľudstvo.                                                PREBUDENÍ ĽUDIA už nepotrebujú istoty, pohyb vnímajú ako súčasť. Majú menej
intelektuálnej práce a viac manuálnych zručností.
ZEM je vo svojej sile, čerpá zo všetkých energiu, má chuť sa točiť.
Menovaní sa s postavou FORMA a STVORITEĽ chytia za ruky a spájajú do kruhu.
(Možno nie náhodou pripomínajú päť lupeňov ruže alebo dráhu Venuše, planéty
lásky, okolo Slnka). Globálna konštelácia trvala 49 minút a vo všetkých zúčastnených
zanechala pocit dobre vykonanej práce.