Vedomé putovanie po kraji Márie Magdalény vás oslobodí

Južné Francúzsko je prenádhernou, šťastnou, bohatou a turistami milovanou časťou Európy. Prajné Slnko, unikátna príroda, významné pamiatky, teplé more, vynikajúce jedlá, celková pohoda a pomaly plynúci čas vám učarujú. Parafrázujúc ľudovú múdrosť „za všetkým hľadaj ženu“ sme prišli do tohto kúta Zeme osobne nacítiť zatiaľ úplne neodhalené, nepochopené a nedocenené posolstvo Márie Magdalény a čo najtesnejšie sa prepojiť s jej posvätnými ženskými energiami. Aj keď bola a zatiaľ je mocným patriarchom tohto sveta tŕňom v oku, bola vyhlásená za svätú a jej sviatok sa oslavuje 22. júla. Napriek týmto paradoxom bola a je kľúčovou ohlasovateľkou kráľovstva bezpodmienečnej lásky, novej éry zlatého veku ľudstva, ku ktorým spejeme. 

Mária Magdaléna je veľmi široká téma, ktorá sa vyvíja. V kolektívnom vedomí sa postupne znova vynára, objasňuje, lieči a je aktuálna približne posledné štvrťstoročie. Má mnoho úrovní – historickú, faktickú, duchovnú, ženskú, náboženskú, očistnú, liečivú, transformačnú, židovsko-kresťanskú, atď. O postave Márie Magdalény bolo popísaných veľa rôznych kníh, viac či menej pravdivých a zmysluplných. V tomto článku sa pokúsim vystihnúť podstatné aktuálne posolstvo, ktoré nám tlmočí.

a 365Bohyňa z evanjelií

Zanechala nám evanjelium, ktoré nebolo cirkvou zaradené medzi oficiálne. Podľa historických spisov bola prvou apoštolkou a nasledovníčkou Ježiša Krista, blízkou duchovnou priateľkou Jeshuu ako žena, obdivovateľka, inšpirátorka, podporovateľka, dokonalá doplňujúca polovica a spolutvorkyňa jeho diela v ženskej polarite. Vzor hieros gamos v židovsko – kresťanskom poňatí. Milujúce energie jej archetypu boli potrebné a aktuálne v čase príchodu Ježiša v úlohe Mesiáša na Zem. Po jeho smrti na kríži boli umlčané, zavrhnuté a prenasledované, podobne ako osoba Márie Magdalény. Bola to veľmi hektická a prevratná doba, plná veľkých prísľubov a nádejí, podobne ako je tomu dnes. Vyvolený národ si tým pádom na jednej strane ukrižoval svojho dlho očakávaného a predpovedaného kráľa z rodu Dávida, na strane druhej aj vyhnal svoju kráľovnú, nositeľku kráľovskej krvi a zlatého grálu. Energie Márie Magdalény je dôležité zvedomiť a vzdať im úctu aspoň v súčasnosti.

Mária Magdaléna je po celé dve tisícročia ideálom vyššieho stavu vedomia a návodom pre láskyplný život v božom kráľovstve na Zemi. Jej pôsobenie, svedectvo a neustála prítomnosť nás presahuje. Vyžaruje a symbolizuje prijatie a všeobjímajúcu lásku bez podmienok, očakávaní, požadovaní, vynucovaní, obmedzení, hodnotení… A to nielen k sebe a ostatným ľuďom, a tým pádom svetu, ale aj ku každej situácii, ktorá nám prichádza do života. Bez ohľadu na to, ako veci vyzerajú zvonka. Učí nás „byť v srdci“ a vyzýva nás, aby sme ju v tom nasledovali. Bez zvád, posudzovaní, žiarlivosti, bojov a chaosu, ktoré nás sťahujú dolu – na nižšie úrovne vedomia a energetických vibrácií.

Srdečné energetické centrum

Srdce má unikátnu schopnosť zlučovať rôzne typy energií. Iba v oblasti srdca sa spájajú vibrácie  pozemskej reality z trojice dolných energetických centier (čakier) a kozmickej reality z trojice horných centier. Srdce je mostom medzi mysľou, ktorú reprezentuje hlava a medzi emóciami, ktoré sídlia v bruchu. Najjasnejšie vidíme srdcom. Len vďaka srdcu vieme prekonať ego, rásť, zdokonaľovať sa  a spájať sa s inými.

Mária Magdaléna chápala a učila, že svätosť je možné dosiahnuť len vďaka naplnenému a celistvému životu rovnakou mierou v tele i v duchu. V našom tele je uložené všetko. Celé to je o spirituálnom majstrovstve – naplno všetko prežiť, nič nepotláčať a prebrať za to zodpovednosť. Kristovská energia sa ukotvuje na Zemi cez naše telá. Vytvára kolektívne energetické pole a Jednotu. Jej modelom zrelej duše, ktorý môžeme dosiahnuť. Poskytuje nám priamy a jasný, nekompromisný návod, ako v harmonickom spojení ducha a tela žiť tu na Zemi svoju skutočnú podstatu a svoj plný potenciál.

Bazilika St. MaximinAk by bola prijatá do kolektívneho vedomia v čase jej života, významný rozkol medzi mužskou a ženskou božskou energiou z helénskeho a židovského obdobia by bol zahojený a zrastený o dvetisíc rokov skôr. V tom čase boli totiž ženy v Izraeli rovnoprávne, spoločensky aktívne, emancipované, bohaté a rozhľadené. Zo začiatku aktívne a masívne organizačne a materiálne pomáhali vzniku a rozvoju raných kresťanských centier. Avšak postupne bol ich životný priestor zminimalizovaný len na domácnosť alebo kláštor. Kresťanstvo sa stáva nástrojom upevnenia moci, je povýšené na štátne náboženstvo a podlieha politike. Nepochopenie, podozrievanie, krutá nadvláda a netoleracia voči ženám ako je známe, v dobe temna postupne rástla a viedla až na hranice inkvizície.

Vedomie vtelené do hmoty

Pre vysvetlenie – staroveké národy vnímali telo, dušu a ducha ako prepojené časti celku, čo hebrejský jazyk ešte reflektuje. Vedomie je vtelené do hmoty. To je zázrak a unikát života na Zemi. Indoeurópske jazyky sú už abstraktné. Helenistické, židovské myslenie a kresťanstvo sa od života „TU A TERAZ“ posúva na „INDE A POTOM.“

Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Bezpodmienečná láska na Zemi v prvom storočí ešte byť nemohla, pretože držitelia moci, ktorí si brali Boha do úst a stali sa jeho prostredníkmi, klesli vibračne príliš nízko. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.

Až dnes, keď žijeme dobu milosti a blížime sa k poznaniu skutočnej lásky a súcitu bez strachu, očakávaní a podmienok, je ľudstvo schopné pôvodnú paradigmu Márie Magdalény a Ježiša Krista skutočne poňať, pochopiť a so všetkým prijať. Osobná návšteva silových miest, kde Mária Magdaléna žila, kázala, liečila a pôsobila posledné desaťročia svojho života, prináša pútnikom zásadnú životnú zmenu, požehnanie a osobné i ľudské oslobodenie v mnohých smeroch.

Archetyp milenky

Archetypy predstavujú univerzálne pravzory a sú súčasťou kolektívneho nevedomia. Náš život ovplyvňujú v ohromnej miere. Mária Magdaléna je archetypom posvätnej kňažky – partnerky muža a spolu-tvoriteľky reality. Je esenciálnym archetypom duchovnej učiteľky, múdrej a vedomej, ktorá dokáže byť zároveň milenkou, manželkou i matkou.

Magdaléna bola plnohodnotná duchovná vodkyňa a Ježišova duchovná partnerka, ktorá mala po jeho smrti prevziať vedenie komunity apoštolov a nasledovníkov Ježiša. No po jeho smrti a zapudení apoštolom Petrom odišla z Izraela. Práve preto, že bola milovaná, krásna a bohatá, kompetentná a obľúbená, privilegovaná, musela ujsť pred smrťou. Bol to rovnaký paradox ako usmrtenie a ukrižovanie očakávaného židovského kráľa a spasiteľa Židmi.a 210.

Bola to Mária Magdaléna, ktorá ho sprevádzala a aj materiálne podporovala spolu s komunitou osvietených Esénov na jeho životnej ceste, keď liečil, oživoval a konal zázraky, až po kríž a k hrobu, prvá ho videla po zmŕtvychvstaní.. I tak ju cirkevný koncil v roku 591 stotožnil s hriešnou Máriou, ktorá umývala Ježišovi nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, keď z nej vyhnal sedem démonov ženskej zmyselnosti.

To bolo práve 100 rokov po vypálení posledného chrámu Bohyne v Stredomorí – chrámu bohyne Artemis v Efeze. Mimochodom na energeticky silnom mieste jedného zo 7 divov starovekého sveta bol neskôr postavený kresťanský chrám zasvätený evanjelistovi  Jánovi, kde má sv. Ján miesto posledného odpočinku.

Takže pravzor čistej panny a súčasne matky bohyne bol od roku 591 stotožnený s Ježišovou matkou Máriou, ktorá sa ako jediná stala spoločensky prijateľným a prípustným ženským archetypom na dlhé stáročia. Márii Magdaléne bola prisúdená rola hriešnej milenky. Nie živej, múdrej, krásnej, bohatej, vášnivej, radostnej, životaschopnej ženy a múdrej liečiteľky, ale úbohej hriešnice a kajúcnice.

Srdce, kotva, kríž

S Máriou Magdalénou sa spája známa trojica cností „viera, nádej a láska“. Dvetisíc rokov trvajúca lekcia o podstate sily a moci sa nedá vrátiť späť, jej mŕtve obete nie je možné oživiť. Ovládané masy uverili dogmám o ľudskej vine a úbohosti. Našťastie máme ešte jednu šancu spomenúť si a znova byť vedomí a slobodní.

Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego nepozná. Náš život sa totiž odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni nášho vedomia. Venujme teda našu pozornosť len dobrému, a povznesme sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťajme a posielajme lásku všade, kam je to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam. Nevenujme sa tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní.

Uzavretím veku Rýb, Ježiša a Márie Magdalény začína Nová Zem. Mária Magdaléna nesie v sebe energie mieru, lásky, odpustenia, súcitu, pokoja, múdrosti a svätého grálu vo svojom ženskom posvätnom lone. Ženské božstvo sa vracia na Zem a je znova v našom potenciáli, v našej nedokonalosti, v našej krvi, v nás. V kvantovom okamihu, ktorý trval akoby večnosť, zostane už len uvoľnenie, rozviazanie, oslobodenie, milosť a požehnanie.

Modrá a červená

CamargueNie náhodou je Mária Magdaléna na obraze Leonarda Da Vinciho Posledná večera znázornená hneď vedľa svojho učiteľa. Sedí po pravej strane na čestnom mieste vedľa Ježiša a ich odevy sú v modro -červenej farebnej kombinácii doslova zrkadlovými obrazmi. Ježiš mal na sebe červené rúcho a modrý plášť, zatiaľ čo Mária Magdaléna modré rúcho a červený plášť – čo pripomína princíp jin a jang.

Modrá symbolizuje vernosť, duchovno, zodpovednosť, spoľahlivosť, vážnosť, mier, vnútorný pokoj, nadhľad, je to mariánska farba. Jej opakom je červená, ktorá je spojená so srdcom – sídlom citov, emócií, lásky, priateľstva, bratstva, vášne, ale aj utrpenia, statočnosti, vytrvalosti, životaschopnosti, jednoty, činorodosti, úprimnosti, a samozrejme červená je spojená predovšetkým  s krvou ako nositeľom života v tele, boja i smrti.

Obraz s Máriou Magdalénou v zeleno-červenom odeve po boku Krista v spoločnosti zboru ostatných učeníkov – mužov nájdete aj na Slovensku, napríklad v rímsko-katolíckej bazilike v Hronskom Beňadiku.

Jaskyňa Sainte BaumeModlitba k sv. Márii Magdaléne

Drahá Mária Magdaléna,

dokonalá učiteľka Lásky

a apoštolka apoštolov.

Prosíme, nech je na lásku

odpovedané najväčšou láskou.

Amen.

Svätá žena 

Mária Magdaléna – židovské dievča Miriam, Marjam – pochádzala z malebnej dedinky Magdala, neďaleko Genezaretského jazera na území dnešného Izraela. Môžeme ju stotožniť s Máriou z Betánie – okrajovej dedinky na úpätí Olivovej hry neďaleko časti Jeruzalema, sestrou Marty a Lazára, ako o tom píšu evanjelisti Lukáš a Ján. Bola bohatá a v jej žilách kolovala kráľovská krv.

Pri návšteve Ježiša s učeníkmi v ich dome práve táto urodzená Mária sedela učiteľovi zástupov pri nohách a vpíjala do seba každé jeho slovo, zatiaľ čo jej staršia sestra Marta prítomných obsluhovala. Mária Magdaléna potom pomazala Ježišove nohy olejom z nardu, ktorý mal v tom čase hodnotu celoživotného majetku. Preto je na obrazoch znázorňovaná ako žena s alabastrovou nádobou. V stredozemskej tradícii to znamenalo pomazanie na blížiaci sa pohreb i svadobný obrad. Lazar a jeho priatelia bolo presvedčení, že Boh im poslal Dávidovho mesiáša, ktorý národ oslobodí z tyranie Rimanov a prinesie im éru prosperity a mieru, ktorú predpovedali  proroci. Tento posvätný zväzok mal byť nástrojom zmierenia a spasenia Izraela.

V Novom zákone sprevádza Ježiša ako jeho verná učeníčka a spolu s inými ženami je prítomná pri jeho ukrižovaní na vrchu Golgota. Ako prvá za úsvitu prichádza k jeho hrobu a vidí ho prázdny. No práve jej sa vzkriesený Kristus v záhrade zjavuje. Ona je tá vyvolená a túto radostnú správu oznamuje apoštolom.

Útek do Egypta

Je známe, že oficiálna verzia kresťanstva i svätého písma vznikali postupne na základe dohody predstavených patriarchov a pod tlakom vládnuceho rímskeho cisára a iných politických okolností. Stredoveká inkvizícia múdre a vedomé ženy prenasledovala a posielala na hranicu. V priebehu stáročí boli sväté spisy v záujme štátneho náboženstva alebo vyššieho záujmu upravované a redigované. Preto nečudo, že cirkevný koncil v roku 591 Máriu Magdalénu stotožnili s inou Máriou – kajúcnicou, ktorá v inom podobenstve umyla Ježišovi nohy a poutierala ich svojimi vlasmi. S tou Máriou, z ktorej Ježiš vyhnal sedem démonov ženskej zmyselnosti.

Po smrti Ježiša z Jeruzalema a zapudeniu apoštolom Petrom si tajným útekom z územia Izraela  Mária Magdaléna zachránila život. Jej ochranca Jozef z Arimatei v sprievode Marty, Maxima a Lazara zvolil cestu po púšti do Alexandrie, kde podľa niektorých prameňov porodila Ježišovu dcéru Sáru. Egypt bol tradične náhradným domovom pre Židov. V 1. storočí tu vznikla a dodnes prekvitá  Koptská vetva kresťanstva. Mária Magdaléna sa po narodení dcéry Sáry so sprievodom vydala na púť po mori až do vzdialeného južného Francúzska, ktoré jej poskytlo slobodnejšiu, anonymnejšiu a oveľa prívetivejšiu náruč.

Vylodila sa v malom rybárskom mestečku Saintes-Maries-de-la-Mer spoločne so Sárou, ktorú ostatní považovali za jej slúžku. Obe boli po ceste cez more tak opálené, že tu vznikol kult čiernej madony. Multikultúrne mesto je známe aj ako centrum kočovných cigánov, pocestných a tulákov. Dodnes je jeho symbolom srdce-kotva-kríž a dominuje mu kostol sv. Sáry. V jeho útrobách sú nádherné umelecké diela s vyobrazením sv. Márie Magdalény ako ženy s alabastrovou nádobou v sprievode Sáry. Má dve podlažia a ešte dodnes v ňom cítiť, že bol spolu s obyvateľstvom mesta pri útokoch stredovekých dobyvateľov opakovane vypálený.

Montluçon - Socha Marie MagdalényProvence a Languedoc

Pamiatky na život a účinkovanie Márie Magdalény nájdete v celom Stredomorí, no najmä v južnom Francúzsku. Typické symboly, posvätná geometria v architektúre, umelecké diela, fontány, energia a  duch miest. Sláva a genius loci Provensálska súvisí s tým, že bolo vždy nezávislé a tolerantné vzhľadom na svoju polohu aj k iným kultúram. Po celé stáročia bolo centrom osvietenstva. Dodnes sa tu verí, že Ježiš bol človekom, bol ženatý, a že jeho kráľovská krv stále koluje v žilách členov urodzených provensálskych rodín. Nie náhodou odtiaľto pochádzalo mnoho templárskych rytierov.

Provence a Languedoc boli po celé stáročia strediskom kultu Márie Magdalény, o čom vypovedá množstvo kaplniek, fontán, prameňov a ďalších miest s jej menom. Bola patrónkou záhrad a viníc, sprostredkovateľkou plodnosti, krásy a radosti zo života. Obyvatelia týchto končín žijú podľa jej vzoru – v prítomnosti a srdečne prijímajú to, čo je skutočné, inšpirujúce a obohacujúce.

Napriek dostatočnému materiálnemu zabezpečeniu Mária Magdaléna posledných tridsať rokov života žila, liečila a kázala pod priamou ochranou archanjela Michaela vysoko v horách v jaskyni La Sainte Baume. Na tomto mieste je dodnes kláštor a kostol, o ktorý sa vzorne starajú Dominikáni a život tu prúdi vďaka posvätnému prameňu Nans le Pins. Pri návšteve týchto miest nie je možné si nevšimnúť dvojicu susediacich tisícročných dubov Gog a Magog. Sú vraj inotajom aktuálneho stavu mužského a ženského princípu na Zemi, pričom ženský je plný života a sily, a mužský vysychá akoby odumieral.

Kráľovská krv  

V legendách i písomných zdrojoch je meno Márie Magdalény spájané s komunitou Esénov v Kumráne i v juhozápadnom Francúzsku v okolí hory Bugarach blízko Rennes-les- Bains. Eséni boli deti Svetla, ktorí žili čistým asketickým životom a energeticky spolupracovali a držali záštitu nad  Jeshuom a Máriou Magdalénou. Aj preto v kraji Languedoc po smrti Márie Magdalény vznikli odnože Katarov a Albigéncov. Pamiatky na jej účinkovanie sú na viacerých miestach Francúzska – napríklad vo Vézelay je bazilika Sainte-Marie-Madeleine, v katedrále v Chartres svetovo preslávené vitráže, sv. Márii Magdléne je dokonca zasvätený malý románsky kostolík v prehistorickom Carnacu.

Najnavštevovanejšou a najslávnejšou je bazilika zasvätená sv. Márii Magdaléne v St. Maximin. Pravidelne v týždni okolo 22. júla sa tam schádzajú najvyšší cirkevní predstavitelia, veriaci a pomazané hlavy sveta, aby si na bohoslužbách a umeleckých podujatiach uctili a poklonili sa ostatkom a pamiatke tejto svätej ženy. Vstupné námestie do baziliky, masívna brána a výzdoba stavby obsahuje symboly posvätného ženstva a kráľovskej rodovej línie.

Podľa viacerých zdrojov Mária Magdaléna priniesla na stredomorské pobrežie Francúzska kráľovskú krv. Sangraal a gradales totiž v provensálčine znamená pohár, miska, tácka a keď sa sangraal rozloží na sang raal, v starofrancúzštine sa prekladá ako „kráľovská krv“. Podľa ďalších prameňov zomrela v historickom centre Efez na územní súčasného Turecka.

Históriu účelovo písali muži a víťazi. Preto je dnes ťažké a aj nepodstatné dať dohromady presný popis činov a detailov z jej života a nečudo, že jednotlivé pramene sa rôznia. Záleží na tom, s akým prúdom energií a zážitkov človek súznie, alebo sa chce pridať. Od prvopočiatku existovalo niekoľko súbežných verzií kresťanstva a každé z nich malo vlastnú vieru a výklad posolstva evanjelia.  Napríklad v dobách Ježiša bolo nemysliteľné, aby židovský muž nebol ženatý. Na druhej strane sa dodnes muži v Jeruzaleme ráno po prebudení horlivo modlia k Bohu s vďakou, že sa nenarodili ako ženy.

Bazilika sv. Márie Magdalény vo VézelayPosvätné ženstvo

Mnoho žien je v tomto období prebudenia, čistenia a rastu citlivých na posvätné ženské energie Márie Magdalény. Cesta do Provensálska a ďalších častí Francúzska je intenzívnou a výživnou púťou k svojej vnútornej Bohyni. K prepojeniu sa s energiami posvätného ženstva, k pochopeniu esencie bezpodmienečnej lásky. Tieto energie nás navigujú, podporujú, pomáhajú nám prepojiť sa  s našou vnútornou bohyňou. Podstatné je ich pôsobenie, pocit, záblesk, zmena, zvnútornenie, posvätenie, obrátenie a napokon znovuzrodenie vďaka Márii Magdaléne, ktoré hlásal Ježiš.

Zem prechádza veľkými energetickými zmenami, posúvame sa z reality duality do reality srdca. Ľudstvo je duchovne prebúdza a naše Vyššie JA sa nás pýta, či to, čo žijeme, je v súlade s našou vnútornou pravdou. Tento proces začína obnovou posvätného ženstva. Cítime volanie po obnovení rovnováhy a harmónie na Zemi. Učenie Márie Magdalény nám pomáha odhaliť a zbaviť sa starého a otvoriť svoje srdcia skutočnej láske, z ktorej je utkaný Vesmír. Vinie sa ako  červená niť nádherných energií v dušiach žien a zrkadlí sa v ich príbehoch a bunkovej pamäti. Zostáva nám poďakovať sa za všetko a poprosiť ju, aby bola aj naďalej sprievodkyňou na ceste objavovania posvätného ženstva a bohyne v ženách.

Ženy sú nositeľkami liečivých kvalít ako je láska, starostlivosť, výživa, spájanie a súcit, ktoré sú teraz tak potrebné. Pretože len žena dokáže vytvoriť domov – v rodine i na celej planéte. Ženy dostali teraz silu urobiť túto prevratnú zmenu. Aj Zem a celá príroda ich k tomu silne vyzýva.

Vedomé putovanie

Vedomé putovanie k Márii Magdaléne je proces uzdravovania ženstva a jeho návrat do sŕdc, rodín a domovov pútnikov. Pre ženy je súčasne obnovou, znovunájdením samej seba, naladením sa na svoje ženské energie, ženskú dušu a telo. Precítenie, aké je to byť v srdci a súčasne v tele prepojená so svojou spiritualitou. Putovanie po silových miestach je vhodné pre ženy, mužov i deti a odvíja sa v nádherných bielych horách Provensálska, ktoré obklopujú voňavé fialové lány rozkvitnutej  levandule. Je to silný moment návratu k sebe ako k žene a k bohyni v každej žene.

Celé slobodné Francúzsko je bohaté, krásne a silne ženské. Uctievanie Márie Magdalény a súčasne vedome i nevedome aj božského ženského princípu je historicky plošnou záležitosťou pre celé južné Francúzsko. Preto Provensálsko a Languedoc sú miestami s neuveriteľne silnou ženskou energiou, ktoré dokážu každú ženu i muža prepojiť do ich vnútra a spojiť s ich vnútornou ženou.

Mária Magdaléna totiž predstavuje archetyp celistvosti ženy. Učí nás, aby sme nerozdeľovali svet a veci na dobré a zlé, ale aby sme aj naše tiene prijali s láskou a súcitom, a tak im dali svetlo na transformáciu. Cesta k Márii Magdaléne je aj cestou ku kráse a šťavnatosti života. K uvedomeniu si podstaty vecí a toho, čo je skutočne pre nás dôležité. Je to cesta k posilneniu sebadôvery, sebalásky, sebahodnoty, sebaúcty a k nasledovaniu intuície – svojho vnútorného hlasu. Pri vedomom putovaní je dôležité priamo sa napojiť na energiu krajiny a posvätných miest.

Posolstvo bezpodmienečnej lásky

Doteraz ešte stále úspešne rozšírená a spoločensky podporovaná podmienečná láska je založená na kritizovaní, obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka, ktoré ho vedie k potlačeniu jeho potenciálu a schopností. To sa potom prejaví vo forme hnevu, strachu, pocitov viny, hanby, pochybnosťami, pocitom nedôvery, podozrievaním či pocitom, že sa na vás všetko valí. Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície potreby obetovať sa, k negatívnemu reaktívnemu rozhodovaniu, izolácii, nečinnosti až trpkej osamelosti. Netrvá dlho a človek sa stiahne do seba, do vnútornej bolesti a prichádza choroba – fyzická alebo psychická. Tento mechanizmus ústi do stavov apatie, depresie, deštrukcie a rôznych závislostí.

Čas bezpodmienečnej lásky je postavený na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka posilňuje a vedie ku celostnému aktívnemu sebavyjadreniu. Výsledkom sú prejavy vášne, sily, humoru, koncentrácie, pocity istoty a dôvery. Keď je človek milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne, aktívne a samostatne rozhodovať. Výsledkom je jeho zmysluplné a plnohodnotné zapojenie do spoločnosti, uvedomenie, rastúca sila a dobré zdravie. V živote sa odváži robiť to, čo ho baví a to, na čo sem prišiel. Láska bez podmienok podnecuje aj tvorivú činnosť, budovanie, úspechy, nadšenie a sebadôveru.

Full title: The Magdalen Reading Artist: Rogier van der Weyden Date made: before 1438 Source: http://www.nationalgalleryimages.co.uk/ Contact: picture.library@nationalgallery.co.uk Copyright © The National Gallery, London

Prebudenie cez telo

Naše duše prišli na Zem kvôli prežívaniu duality. Mária Magdaléna nás učí, ako z tej duality  vystúpiť. Recept nie je v jej zrušení, aby sme prežívali len jednu stranu mince, ktorá sa nám hodí ako príjemnejšia či duchovnejšia. Nie je to ani o tom, že prejdeme do nejakej dimenzie, kde polarity  zmiznú. Dualitu môžeme prekročiť, že ju prijmeme. A to obidva jej póly rovnako a s tou najväčšou láskou, akú sme schopní. To je nová, živá, tvorivá cesta – byť uprostred duality a zároveň nad ňou. Každý pól existuje totiž len vďaka tomu druhému. Prúd jemnej energie srdca nás vyzýva žiť v súlade so svojou jasnosťou a múdrosťou. Stará paradigma sa pod vplyvom lásky postupne zrúti.

Mária Magdaléna už v čase svojho pôsobenia tu na Zemi bola vzorom prebývania v stave vyššieho vedomia, v posvätnosti života a v srdci, ktoré jediné cíti a vidí správne. Pretože duchovné prebudenie na Zemi je možné len prostredníctvom tela. Aj keď na telesnej úrovni nie sme úplní. Žijeme ako muž alebo žena, to znamená, že vždy sme len polovicou celku. Preto sa prejavuje telesná túžba po spojení s opačnou energetickou polaritou. Jej koreňom je túžba ducha – snaha o návrat do stavu Jednoty. Podstatou Boha je bezpodmienečná láska, ktorá žiari, tvorí a ochraňuje bez  očakávaní, súdov či vypočítavosti. Všetci sme nastavení tak, aby sme dávali a prijímali lásku bezpodmienečne. Stačí teda len BYŤ Láskou v Tichu. A ona sa bude šíriť sama ako vôňa kvetov levandule na rozkvitnutej lúke v Provence.

St. Maximin - kráľovský znakPri tvorbe článku ma inšpirovali autori: Margaret Starbird, Doreen Virtue, Terezia Dubinová. Milan Igor Chovan, Mária Valtorta, Claire Heartsong, Stuart Wilson, Joanna Prentis a ďalší. V neposlednom rade k nemu prispeli internet a osobná skúsenosť z ciest po všetkých miestach vo Francúzku, Egypte, Turecku a Izraeli, o ktorých píšem. Najbližšie vedomé putovania po stopách posvätného ženstva a Márie Magdalény sa uskutočnia v mesiacoch: september 2017, jún 2018 – Provance a máj 2019 – Languedoc. Viac na: info@StastnaRovnovaha.sk.                                             

Článok vyšiel v časopise VITALITA 07/2017

Text: Silvia Marisi

Foto: autorka a archív