Archetyp MILENKA ŽIVOTA

Archetyp MILENKA ŽIVOTA
Text: Silvia Marisi Monnot, www.StastnaRovnovaha.sk

Sviatok svätej Márie Magdalény pripadá na 22. júl a oslavuje sa v celom
kresťanskom i nekresťanskom svete. Mária Magdaléna je pre náš aktuálny
časopriestor nositeľkou archetypu a kvalít Milenky života a poslom
bezpodmienečnej lásky pre ženy i mužov. Patrí k najmocnejším kľúčovým ženským
archetypom, ktorých energie v tejto prelomovej dobe pomáhajú ľudstvu obnoviť
harmóniu a jednotu sveta polarít, v ktorom žijeme.

Archetypy predstavujú určité aspekty osobnosti. Pochádzajú z mytológie a sú súčasťou
kolektívneho nevedomia. Náš život ovplyvňujú v ohromnej miere a akoby sami od seba.
Poskytujú nám významné dary, vhľady a uvedomenia si našej moci a slabosti v kľúčových
oblastiach nášho života. Ak ich úlohu a posolstvo pochopíme, nasmerujú nás k ponoru do
podvedomého a nevedomého myslenia, správania, emócií, reakcií a energií. Až potom
môžeme získať späť svoju pôvodnú veľkosť, dokonale sa spoznať a milovať.

Svetlo a tieň

Každý archetyp má totiž svoju svetlú i temnú stránku. Naša svetlá časť nás upozorňuje na
možnosti, ako žiť v pravde, čestnosti, úspechu, zdraví, pohode, kreativite, nadšení, vášni,
sile a láske. Temná ukrýva veci hlboko v nás a väčšinou sa prejaví nečakane a ničivo. Je
to naša 13. komnata, ktorá obsahuje nespracované zážitky.

Avšak práve naše temné stránky sú zdrojom najväčšej sily. Naša bytosť sa totiž zo strachu
pred neprijatím a nepochopením bráni vzdorom alebo nadmerným prispôsobovaním sa.
Paradoxne náš najväčší poklad sa skrýva za múrmi, ktoré sme si sami postavili. Veď
skutočná pestrosť, krása a vývoj závisia od jedinečnosti, nedokonalosti a unikátnosti
každého z nás.

Preto pochopenie, integrácia a spracovanie svetlej a temnej stránky, a tým pádom
nastolenie rovnováhy pomocou kvalít jednotlivých archetypov má schopnosť liečiť rany z
minulosti, zbaviť nás obmedzujúcich programov a škodlivých vzorcov správania, teda
pomôcť dosiahnuť plný ľudský potenciál.

Mária Magdaléna zohrala v pohnutých časoch chaosu a zrodu ďalšieho monoteistického
svetového náboženstva, ktoré malo a má na našu židovsko-kresťanskú kultúru zásadný
dopad, významnú rolu. A to hneď z viacerých uhlov pohľadu a pôsobenia – ako žena,
obdivovateľka, nasledovníčka, inšpirátorka, podporovateľka, partnerka a apoštolka
apoštolov Jeshuu – Ježiša. Bola jeho párovou dušou a nenahraditeľným ženským
aspektom, bez ktorej by nebol vykonal svoje dielo na Zemi.

Viera, nádej, láska

Základnými hodnotami Márie Magdalény boli VIERA – NÁDEJ – LÁSKA zastúpené v
známych symboloch srdce – kotva – kríž. Milujúce energie jej archetypu nositeľky lásky
bez posudzovaní a podmienok boli potrebné a aktuálne pred vyše dvetisíc rokmi, aj keď
boli pochopené len malou časťou vtedajších obyvateľov. A nanajvýš aktuálne a potrebné
sú práve teraz.

Mária Magdaléna je nositeľkou energií vyššieho stavu vedomia a uvedomenia, ktoré ego
nepozná. Tie ukotvujú v prostredí kristovského vedomia a svetelnej mriežky na Novej Zemi
života v srdci bezpodmienečnú lásku, ktorá žiari a velí: Milujte seba, milujte ostatných a
každú životnú situáciu. Bez ohľadu na to, ako vyzerajú zvonka.

Náš život sa totiž odohráva tam, kde sa nachádzame na úrovni vedomia. Preto je dôležité
venovať našu pozornosť len dobrým a zmysluplným stránkam našej reality, a tým ich živiť,
podporovať a povzniesť sa nad ilúziu ostatného. Odpúšťať a posielať lásku všade, kam je
to možné – ľuďom, situáciám, vzťahom, spomienkam, skúsenostiam.. A nevenovať sa
tomu, čo si myslia alebo vravia ostatní.

Koncept podmienečnej lásky

Doteraz ešte stále v hojnej miere rozšírená podmienečná láska je založená na kritizovaní,
obmedzovaní, kontrole, odsudzovaní, atp. Spôsobuje kľúčové oslabenie človeka,
potlačenie jeho možností, schopností, talentov, rozvoja a rozkvetu. Následkom je hnev,
strach, boj, pocity viny, trestanie, hanba, pochybnosti, nedôvera, podozrievanie, atď.
Podmienečná láska dotlačí človeka do pozície obetujúceho sa, k negatívnemu
reaktívnemu rozhodovaniu, k izolácii, nečinnosti či osamelosti. Netrvá dlho a človek sa
stiahne do seba, do vnútornej bolesti alebo blokácie a prichádza choroba – fyzická i
psychická. Tento mechanizmus ústi až do stavov závislostí, apatie, depresie a
sebadeštrukčných programov.

Bezpodmienečná láska je založená na pochvale, povzbudení, vedení a prijatí. Človeka
posilňuje a vedie ku komplexnému sebavyjadreniu a všeobecne prospešnej činorodosti.
Nasledujú prejavy radosti, humoru, koncentrácie, vášne, istoty, dôvery a bezpečia. Keď je
človek prijímaný a milovaný bezpodmienečne, dokáže sa pozitívne vyjadrovať a
rozhodovať. Výsledkom je jeho plnohodnotné zapojenie do diania v partnerstve, rodine,
spoločenstve či spoločnosti, vysoká úroveň uvedomenia, rastúca sila a pevné zdravie. V
živote sa odváži pustiť sa do toho, čo ho baví a na čo sem prišiel – aj keď to na prvý
pohľad nevyzerá reálne. Láska bez podmienok proste podporuje tvorivosť, jedinečnosť,
budovanie, úspechy, nadšenie, zdravú sebaúctu, sebahodnotu, sebadôveru a
sebavedomie.

Srdce – kotva – kríž

Archetyp Milenky života nás vedie a učí, že duch a fyzické telo, všetky jeho podporujúce
časti a prirodzené prejavy sú životodarné a posvätné. Sme tu na to, aby sme v našich
príbehoch prežívali život cez fyzické telo a jeho vnemy – cez príjemné, ale aj nepríjemné
zážitky, pocity a city.

Súčasná doba je plná mnohých duchovných prúdov, pseudoprávd, samozvaných guruov,
siekt, deštrukcie, trosiek, zmätení a chaosu, ku ktorým patria neustále výzvy, aha-
momenty, náhle zmeny a postupné rozpúšťanie ilúzií a programov starého sveta. Preto sú
kódy posvätného ženstva, ktoré nesie práve Mária Magdaléna, novodobou Noemovou
archou, ktorá vďaka jej symbolu – bielej holubici – sľubuje po mnohých skúškach a
„krížoch“ v hurikáne premien súčasných transformačných časov bezpečné a pokojné
pristátie a zakotvenie na pevnine Novej Zeme – vo vlastnom srdci.