Konštelácie prosperity a hojnosti

Systemické konštelácie sú obľúbenou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Fungujú na princípe usporiadania systémov, ktorých sme súčasťou. V praxi ide o tvorbu pocitových a priestorových modelov toho (udalosti, vzťahy, ľudia) čo je a pôsobí v nás a na nás, keďže všetci sme súčasťou celku.   

Konštelačné techniky sú moderné, efektívne a efektné. Ich cieľom je premena vzťahov a postojov v prospech plnej kvality života. Základom je poznanie a uvedomenie, že pre každého človeka je kľúčový jeho rodinný systém, ktorý sa riadi určitým prirodzeným poriadkom (súborom noriem). Tento systém každého bez rozdielu hlboko spája s predošlými generáciami a všetkým, čo sa v nich stalo. Rešpekt a úcta k nemu otvára dvere k podpore a sile rodiny, rodu a predkov.

Keďže sme súčasťou aj ďalších systémov, v rámci konštelácií sa hľadá a obnovuje tok energie a lásky v nich bez prekážok – a tak, aby mohli znova slobodne prúdiť.

Dôvod ísť do toho

Motiváciou účastníkov konštelovať je väčšinou túžba odstrániť problém v rodinnej, vzťahovej, pracovnej, finančnej, firemnej, zdravotnej, ženskej, mužskej a inej oblasti a oslobodiť sa od opakujúcich nepríjemných situácií alebo emócií. Tak, aby sa dostali k spojeniu so sebou a svojim potenciálom, mali možnosť žiť harmonicky, šťastne a svojim jedinečným spôsobom prispievať svetu.

Niečo z histórie  

Zakladateľom systemických konštelácií je nemecký terapeut Bert Hellinger, ktorý počas  jeho africkej misie v kmeni Zulu pochopil zákonitosti rodinných systémov. Po návrate do západnej Európy a Ameriky sa venoval štúdiu psychoterapie, transakčnej analýzy, rodinnej terapie, Gestalt terapie, hypnoterapie a neurolingvistickému programovaniu mysle a všetky skúsenosti integroval do metódy „rodinných konštelácií“. Vzorce správania vo vzťahoch sa totiž opakujú a tiahnu naprieč generáciami a konštelačné techniky umožňujú tieto nevedomé vplyvy a pôsobenia odstrániť. Napísal 83 kníh, ktoré boli preložené do viac ako 30 jazykov, v jeho diele pokračovali ďalší významní autori, a tak sa konštelácie stali známe po celom svete.

Zameranie na prosperitu

Aj vďaka konštelačným technikám je dnes pomerne jednoducho možné dostať sa do prúdu a dosiahnuť prosperitu. Ako komplexný životný pocit, že sa vám vo všetkom významom darí a poznanie, že viete, kto ste a idete správnym smerom. Len vtedy ustojíte to, že život je neustále rýchlejšia zmena a vývoj.

Prosperitu (rozkvet, rozvoj, rast, pohyb vpred) je možné prežívať vďaka rovnováhe vonkajších a vnútorných kvalít života – na jednej strane hojnosti, úspechu a zdravia, a na strane druhej seba-uvedomenia, pokory a autentického prijatia toho, čo je a bolo. To je korpus a plnka pomyselnej sladkej torty pani Prosperity. Polevou je poznanie osobných potrieb a starostlivosť o seba. Čerešničkou na vrchu sú fungujúce vzťahy.

Otec nám sprostredkúva prijatie energie úspechu a matka integráciu toku hojnosti do života. A obaja rodičia životné presvedčenia, ktoré sme v ranom detstve automaticky prevzali a potom, až pokým s nimi niečo nespravíme, stoja za našimi pocitmi blahobytu a radosti, alebo nedostatku a negatívnych zážitkov.

Systemické zákony

V našej kultúre je pomáhanie a dávanie tradične oceňované viac ako prijímanie a branie. Mnoho ľudí sa tak podieľa na vzniku nerovnováhy v systéme. Zákon rovnováhy dávania a prijímania je totiž jedným z univerzálnych vesmírnych zákonov. Platí na všetkých úrovniach systému a tiež medzi systémom a okolím. Preto systém prosperuje, keď jeho zisk harmonizuje s okolím, teda vyplýva z podpory prostredia, v ktorom je alebo sa pohybuje.

Ďalšími systemickými zákonmi, ktoré vyjadrujú nutnosť spolupatričnosti  z dôvodu prežitia sú zákon prednosti a zákon príslušnosti k systému. Ten prvý hovorí, že starší člen má vždy prednosť, a že zlúčený systém má prednosť pred starým systémom (napríklad v rodine manželstvo, v podnikaní zlúčenie – fúzia firiem a podobne).

Podľa zákona príslušnosti každý, kto je členom systému, má právo na svoje miesto. Keď došlo z určitých dôvodov (pocit zlyhania, viny, trestu a podobne) k jeho porušeniu, je možné napraviť to v konštelácii. Vtedy zaznievajú vety ako „Patríš k nám.“, „Vzdávam ti úctu.“, „Za všetko, čo si pre mňa urobil/a, ďakujem.“,  „Dávam ti miesto, ktoré ti u nás patrí…“

Spojenie mysle, pocitu a akcie

Konštelácie prosperity sa teda zameriavajú na uvoľnenie nepriaznivo pôsobiacich skrytých väzieb, zvedomenie zamlčaných skutočností, následkov vylúčenia členov systému a nerešpektovania jeho hierarchie. Odhaľujú to, čo narušuje rovnováhu a tým umožnia podniknúť aktívne kroky k jeho zharmonizovaniu. K otvoreniu ľudského potenciálu a šťastného spojenia myslenia, cítenia a konania. Pokrývajú štyri základné oblasti života – rodinu, prácu, zdravie a peniaze.

Je zrejmé, že nie je možný trvalý úspech bez podpory predkov alebo predchodcov v systéme, ktorého sme súčasťou, a že ich podpora a naše prijatie priamo súvisí s naším vzťahom k autoritám a moci. Ochota prevziať svoj diel zodpovednosti a zaradiť sa do systému ako malý/menší alebo veľký/väčší, je základným pilierom životných lekcií, ktoré sa nedajú preskočiť.

Možné motívy

Systémová dynamika je súborom skrytých pohybov a vplyvov. Ak sú uznané, dávajú ľuďom krídla k letu. Ak idú proti ich prianiam, tieto sily im v skrytosti môžu spôsobiť ochorenia a neúspechy.

Disharmónie sa postupne prejavujú vo forme vážnych problémov a majú viacero vrstiev dôvodov, ktoré pramenia z nedávnej i dávnej minulosti. Čo je napríklad možné súbežne riešiť konšteláciami prosperity:

  • Rodinné vzory, modely, komunikáciu, hierarchiu
  • Postavenie a vzťahy mužov a žien v systéme
  • Silné a slabé stránky osobnosti
  • Kariéru, postup, rozvoj či víziu členov systému
  • Prácu, firmu, tím a pracovné vzťahy
  • Osobné a finančné ciele a rozhodnutia
  • Príčiny zdravotných symptómov a bolestí
  • Vplyvy karmických zapletení s regresnými presahmi

Ako to funguje

Konšteláciu je najlepšie zažiť. Opísať ju dopodrobna so všetkými obrazmi, vnemami, súvislosťami a uvedomeniami je takmer nemožné. Začína priestorovým rozostavením zástupcov v posvätnom informačnom  poli a končí novým životným pocitom radosti, prekvapenia, pochopenia alebo uvoľnenia. V konšteláciách sa predovšetkým vníma – prostredníctvom hlavných komunikačných kanálov – a hovorí sa málo. Ak treba, lektor (terapeut – kouč – konštelár) vyzve jednotlivých zástupcov k tomu, aby v správnej chvíli vyslovili oslobodzujúce vety, ktoré systém energeticky zharmonizujú. Výsledok sa dostaví postupne, väčšinou o niekoľko týždňov až mesiacov.

Účinok konštelácií je podporený tým, že sprostredkúvajú pohľad na celok a jedinca ako jeho súčasť. Pretože nič neexistuje samo. Všetci sme na jednej lodi a sme spojení v celok, ktorý nás ovplyvňuje počas našej dobrodružnej plavby žitím, kde sme prenechaní našej vlastnej láske, zodpovednosti a sile.

Zázraky sa dejú

Napojenie jednotlivca na dianie umožňuje existencia morfogenetického poľa, v ktorom sa informácie prenášajú vďaka rezonancii, zrkadlovým neurónom a holistickému modelu. Naše skúsenosti sprostredkúvajú zmysly a nervový systém. Fenomenologický prístup poznávania vyžaduje plnú všímavosť a vnímavosť počas konštelácie.

Potom prichádza otvorenie sa odovzdaniu, odvahe, pokore, prijatiu, úcte, súladu a láske. Ako hovorí Hellinger, nad tým všetkým bdie vediace pole, ktoré nás presahuje a vediaca, samostatne sa riadiaca duša, ktorá hľadá a nachádza riešenia, ktorá siaha oveľa ďalej než akýkoľvek ľudský výmysel, a ktorá má účinnosť oveľa vyššiu ako akékoľvek plánovanie.

Je teda jasné, že konštelácie nás dokážu tesnejšie spojiť so životom a jeho opravdivosťou, s našimi koreňmi, so zdrojmi našej sily, so sebou a svojou podstatou. Konštelácie transformujú naše vnútorné obrazy, pomocou tohto pohybu sme schopní meniť aj veci, ktoré sú „mimo nás“ a potom vidíme „zázraky“. Takto sa aj budovanie prosperity, hojnosti a bohatstva stáva potešením.

Text: Silvia Marisi, článok vyšiel v časopise VITALITA 8/2018