PODMIENKY ÚČASTI NA NAŠICH AKCIÁCH A SLUŽBÁCH

platné od 25.5.2015

Fakturačné údaje:

Zážitkové združenie AHOJ

Palisády 55
811 06 Bratislava
IČO: 42361354
DIČ: 2024093500

PORADENSTVO, TERAPIE A KOUČING

1. Prvý termín služby (sedenia) je nutné si vopred objednať mailom na info@StastnaRovnovaha.sk. Poprosíme súčasne o zaslanie fakturačných údajov.

Po prvom termíne je možné komunikovať aj inak – prostredníctom aplikácie WhatsApp, SMS správou alebo telefonicky na čísle +421 907 743 283 v čase uvedenom na titulnej stránke webu.

2. Ak nie je možné dostaviť sa na dohodnutý termín z vážnych zdravotných alebo technických dôvodov, je treba to oznámiť čo najskôr.

Ak klient oznámi zmenu termínu menej ako 48 hodín pred termínom, platí 100 % storno poplatok za celé sedenie alebo akciu.

3. Vopred zdôrazňujeme, že naše služby nenahrádzajú alopatickú a klasickú odbornú lekársku starostlivosť a zodpovednosť za nerešpektovanie tejto zásady nesie klient.

Klient/účastník pred konaním akcie podpisuje prehlásenie o právnej a zdravotnej spôsobilosti.

4. Druh služby objednávajte podľa popisu na podstránke Program sebarozvoja. Zameranie a dĺžka sa týka len objednanej služby.

5. Ak klient požiada o službu alebo čas navyše, dopláca 20 eur za každú ďalšiu polhodinu.

SEMINÁRE, KURZY A VZDELÁVANIE

1. Miesto na vzdelávaní, seminári alebo kurze (akcii) je rezervované až po úhrade zálohy, ktorá je nevratná, keďže slúži na zorganizovanie akcie, obstaranie pomôcok a rezerváciu priestorov.

2. Organizátor môže pri vybraných akciách poskytnúť účastníkom zľavu – vernostnú alebo množstevnú. V tom prípade je nutné uhradiť energetickú výmenu za celú akciu vopred.

Ak sa účastník rozhodne nedokončiť predplatenú akciu a tým stopnúť naštartovaný proces sebarozvojovej práce na sebe, zostávajúca čiastka z akciu sa mu nevracia.

3. Podľa charakteru práce je maximálna kapacita 20 miest a minimálny počet účastníkov 5 – pokiaľ nie je v popise akcie uvedené inak.

Ostatní prihlásení sú náhradníci, pripísaní na zoznam podľa postupnosti prihlásenia. 

4. Prezentácia prebieha štvrť až pol hodinu pred začiatkom akcie.

Pre plnohodnotný výsledok a účinok je dôležité zúčastniť sa celej akcie.

Ak niekto potrebuje prísť neskôr alebo odísť skôr, je nutné si od lektora vyžiadať súhlas vopred. Pri niektorých metodikách práce to nie je možné.

Ak sa z dôvodu špecifického zloženia skupiny naplnil program alebo zámer akcie pred časom uvedeným v popise akcie, lektor ju môže ukončiť skôr.

5. Ak klient nespolupracuje, marí prácu skupiny, alebo nedodržiava tieto pravidlá účasti, lektor má právo vylúčiť ho z akcie pred jej skončením, a to bez vrátenia nevyužitej finančnej čiastky za akciu.

6. Účastníkom akcií nie je dovolené nahrávať, fotiť, zhotovovať iné záznamy, ani poskytovať konkrétne informácie o priebehu seminárov tretím stranám. Výnimky je treba detailne dohodnúť vopred písomne s lektorom akcie a jej účastníkmi.

7. Súčasťou akcií je občerstvenie počas celej doby konania, pokiaľ nie je uvedené inak.

8. Účastník obdrží po úhrade zálohy 2 – 3 dni pred konaním akcie potrebné pokyny.

9. Ak je akcia zrušená z vážnych dôvodov zo strany organizátora, včas a bezodkladne to účastníkom oznámi. Záloha je vtedy automaticky prenosná na inú akciu alebo termín.

10. Ak zruší účasť prihlásený, uhradená čiastka je nevratná, keďže slúži na prípravu celej akcie. V opačnom prípade si účastník musí nájsť a poslať za seba náhradu.

PUTOVANIA, POBYTY A CESTY

1. Účastníci vedomých putovaní a ciest na energeticky silné miesta sa na spoločných akciách zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a na základe slobodného rozhodnutia. 

Pri cestách do krajín Európskej únie odporúčame vziať si so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám zdarma vystavia vo vašej zdravotnej poisťovni. Doteraz ho nikto z našich účastníkov nepotreboval, ale je istejšie mať ho pri sebe. Ak máte záujem o cestovné poistenie, je treba vybaviť ho individuálne.  

2. Sprievodcovia a lektori pripravujú všetky naše cesty veľmi zodpovedne. Vytvárajú optimálne podmienky pre vedomé cestovanie, osobný rozkvet, posun, rast a duchovný rozvoj účastníkov. Starajú sa o nich ako o dospelých, nie ako o deti… Preto boli vytvorené tieto zásady – podmienky účasti.

V prípade opakovaného porušovania podmienok účasti je možné pre marenie práce skupiny účastníka/ov vylúčiť a poslať ho/ich domov skôr na vlastné náklady. 

Upozorňujeme, že vedomé putovanie nie je konzumný poznávací zájazd alebo spotrebná dovolenka. Cestujeme a pracujeme vedome – v skupine a so skupinou i jednotlivcami.

3. Ubytovanie je zabezpečené v príťažlivých objektoch s typickou architektúrou pre danú oblasť na energeticky čistých miestach, buď na samostatných posteliach alebo spojených dvojposteliach podľa tamojších zvyklostí.

Každé ubytovanie je tiché, a súčasne situované v centre diania. Má prekrásnu záhradu, dvor alebo vlastnú terasu, plne vybavenú kuchyňu, jedáleň a dostatok sociálnych zariadení.

4. Nákup potravín a zabezpečovanie alebo príprava stravy prebieha každý deň tak, aby účastníci mali k dispozícii čerstvé, chutné a typické jedlá pre danú oblasť.

5. Lístky na dopravu do cieľovej krajiny zabezpečujeme po objednávke účastníka za manipulačný poplatok 30 eur/osoba, alebo si ich môže účastník obstarať sám – pod podmienkou, aby skupina cestovala spolu.

Miestna doprava sa platí spoločne a jej cena sa rozpočítava pomerne na účastníkov, pokiaľ nie je v popise udalosti uvedené inak. 

6. Zdravotné obmedzenia alebo diétne požiadavky je treba nahlásiť vopred.

7. Program je vždy nezabudnuteľný, jedinečný, výživný, liečivý a bohatý. Organizátori ho môžu zmeniť podľa zloženia skupiny a aktuálneho počasia.

V prípade požiadavky zmeny programu zo strany účastníka je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov skupiny.

Každý účastník nemusí byť prítomný na všetkých aktivitách pripraveného programu.

8. Na putovaniach a cestách nie je dovolené požívať alkoholické nápoje, drogy ani iné omamné látky z dôvodu ich následkov – prílišného zníženia vibrácií a odpojenia sa od pocitov, ktoré sú pre posun, sebapoznanie, sebareflexiu a prácu na sebe kľúčové.

Z rovnakého dôvodu sa odporúča minimalizovať akúkoľvek komunikáciu a prístup k informáciám z vonkajšieho prostredia prostredníctvom elektronických médií.

9. Záloha je nevratná a slúži na rezerváciu priestorov, prípravu programu a zorganizovanie akcie.

Účastník obdrží po úhrade energetickej výmeny za akciu, včas pred konaním akcie kompletné pokyny.

Ak sa účastník rozhodne cesty z akéhokoľvek dôvodu nezúčastniť a nepošle za seba náhradníka, energetická výmena mu prepadá.

Ak by nástupu skupiny na cestu bránila vyššia moc alebo extrémne počasie s dôsledkom možného ohrozenia účastníkov či zámeru cesty, jej termín je posunutý.

10. Po návrate zostávajú účastníci v prepojení vo FB skupine „Vedomé putovanie 🙂 Šťastná rovnováha“ a v skupine vytvorenej ku konkrétnej akcii na Whatsapp.

TEŠÍME SA NA VÁS A VÁŠ OSOBNÝ POSUN K ĽUDSKEJ DOSPELOSTI V LÁSKE, ZDRAVÍ, PROSPERITE, RADOSTI A ĽAHKOSTI BYTIA 🙂