PODMIENKY ÚČASTI

 1. SEDENIA, KOUČING a TERAPIE

  1. Prvý termín je nutné si vopred objednať mailom na info@StastnaRovnovaha.sk. Poprosíme súčasne o zaslanie fakturačných údajov. Po prvom termíne je možné komunikovať aj inak – prostredníctom aplikácie WhatsApp, SMS správou alebo telefonicky na čísle +421 907 743 283.

  2. Ak nie je možné dostaviť sa na dohodnutý termín z vážnych zdravotných alebo technických dôvodov, je treba to oznámiť čo najskôr vopred kvôli rezervácii priestorov a možnosti ponúknuť termín iným, ktorí to potrebujú.

  3. Ak klient oznámi zmenu termínu menej ako 48 hodín pred termínom, platí 100 % storno poplatok.

  4. Druh sedenia, koučingu a terapie objednávajte podľa popisu na podstránke Program sebarozvoja. Ich zameranie a dĺžka sa týka len objednanej služby. Ak klient požiada o službu alebo čas navyše, dopláca 20 eur za každú začatú polhodinu.

 2. SEMINÁRE A WORKSHOPY

  1. Miesto na seminári alebo workshope je rezervované až po úhrade zálohy. Tá je nevratná, pretože slúži na zorganizovanie akcie a rezerváciu priestorov.

  2. Kapacita je 25 miest, pokiaľ nie je v popise na webe uvedené inak. Ostatní prihlásení sú náhradníci pripísaný na zoznam účastníkov podľa času prihlásenia a zálohu hradia priamo na seminári.

  3. Maximálna kapacita 1-dňového konštelačného seminára je postavenie 9 systemických konštelácií, pokiaľ nie je uvedené inak. Tieto sa hradia po skončení seminára doplatkom 20 eur.

  4. Prezentácia prebieha pol hodinu pred začiatkom.

  5. Účasť nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

  6. Nie je dovolené nahrávať, ani zhotovovať dokumentáciu alebo záznamy, ani poskytovať informácie o priebehu tretím stranám.

  7. Súčasťou seminárov a workshopov je občerstvenie počas celej doby konania, pokiaľ nie je uvedené inak.

  8. Účastník obdrží po úhrade zálohy pár dní pred konaním akcie potrebné pokyny.

 3. PUTOVANIA A CESTY

  1. Účastníci vedomých putovaní a ciest sa na týchto spoločných akciách zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť.

  2. Lektori vytvárajú optimálne podmienky pre osobný rast a duchovný rozvoj účastníkov.

  3. Ubytovanie je zabezpečené v príťažlivých objektoch s typickou architektúrou pre danú oblasť na energeticky čistých miestach, buď na samostatných alebo spojených dvojposteliach podľa tamojších zvyklostí.

  4. Každé ubytovanie je situované v centre diania. Má prekrásnu záhradu, dvor alebo vlastnú terasu, plne vybavenú kuchyňu a dostatok sociálnych zariadení.

  5. Nákup potravín a stravy prebieha každý deň tak, aby účastníci mali možnosť nakúpiť si čerstvé, chutné a typické jedlá pre danú oblasť.

  6. Letenky a lístky na dopravu zabezpečujeme po objednávke účastníka za manipulačný poplatok 20 eur/osobu alebo si ich môže účastník obstarať sám, ale tak, aby skupina cestovala spolu.

  7. Zdravotné obmedzenia alebo diétne požiadavky je treba nahlásiť vopred.

  8. Program je vždy nezabudnuteľný, jedinečný a bohatý. Organizátori ho môžu zmeniť podľa zloženia skupiny a aktuálneho počasia. V prípade požiadavky zmeny programu zo strany účastníka je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov. Každý účastník sa nemusí zúčastniť všetkých aktivít pripraveného programu.

  9. Na putovaniach a cestách nie je dovolené požívať alkoholické nápoje, drogy ani iné omamné látky z dôvodu ich následkov – odpojenia sa od pocitov, ktoré sú pre posun, sebapoznanie, sebareflexiu a prácu na sebe kľúčové.

  10. Z rovnakého dôvodu sa doporučuje minimalizovať akúkoľvek komunikáciu a prístup k informáciám z vonkajšieho prostredia prostredníctvom elektronických médií.

  11. Účastník obdrží po úhrade zálohy pred konaním akcie všetky potrebné pokyny.