PODMIENKY ÚČASTI NA NAŠICH AKCIÁCH A SLUŽBÁCH

platné od 25.5.2015

Fakturačné údaje:

Zážitkové združenie AHOJ

Palisády 55
811 06 Bratislava
IČO: 42361354
DIČ: 2024093500

PORADENSTVO, TERAPIE A KOUČING

1. Prvý termín služby (sedenia) je nutné si vopred objednať mailom na info@StastnaRovnovaha.sk. Poprosíme súčasne o zaslanie fakturačných údajov. Po prvom termíne je možné komunikovať aj inak – prostredníctom aplikácie WhatsApp, SMS správou alebo telefonicky na čísle +421 907 743 283.

2. Ak nie je možné dostaviť sa na dohodnutý termín z vážnych zdravotných alebo technických dôvodov, je treba to oznámiť čo najskôr vopred kvôli rezervácii priestorov a možnosti ponúknuť termín iným, ktorí to potrebujú. Ak klient oznámi zmenu termínu menej ako 24 hodín pred termínom, platí 100 % storno poplatok.

3. Vopred zdorazňujeme, že naše služby nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť a zodpovednosť za nerešpektovanie tejto zásady nesie klient.

4. Druh služby objednávajte podľa popisu na podstránke Program sebarozvoja. Zameranie a dĺžka sa týka len objednanej služby.

5. Ak klient požiada o službu alebo čas navyše, dopláca 20 eur za každú ďalšiu polhodinu.

SEMINÁRE, KURZY A VZDELÁVANIE

1. Miesto na vzdelávaní, seminári alebo kurze (akcii) je rezervované až po úhrade zálohy, ktorá je nevratná, keďže slúži na zorganizovanie akcie a rezerváciu priestorov.

2. Maximálna kapacita je 20 miest a minimálny počet prihlásených účastníkov je 5, pokiaľ nie je v popise akcie uvedené inak. Ostatní prihlásení sú náhradníci, pripísaní na zoznam účastníkov podľa času prihlásenia a zálohu hradia priamo na akcii. Na seminári hradia všetci prítomní doplatok, pokiaľ ho nezaslali vopred na účet.

3. Prezentácia prebieha pol hodinu pred začiatkom.

4. Pre plnohodnotný výsledok je dôležité zúčastniť sa celej akcie. Ak niekto potrebuje odísť skôr, je to možné dohdonúť len vopred so súhlasom lektora.

5. Účasť na našich akciách nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť. Klient/účastník pred konaním akcie podpisuje prehlásenie o právnej a zdravotnej spôsobilosti.

6. Nie je dovolené nahrávať, ani zhotovovať dokumentáciu alebo záznamy, ani poskytovať informácie o priebehu seminárov tretím stranám. Výnimky je treba dohodnúť vopred písomne s lektorom akcie.

7. Súčasťou akcií je občerstvenie počas celej doby konania, pokiaľ nie je uvedené inak.

8. Účastník obdrží po úhrade zálohy pár dní pred konaním akcie potrebné pokyny.

9. Ak je akcia zrušená z vážnych dôvodov zo strany organizátora, včas a bezodkladne to účastníkom oznámi. Záloha je vtedy prenosná na inú akciu.

10. Ak zruší účasť prihlásený, záloha sa vratná len v prípade vážneho ochorenia alebo nehody. Ideálne je, ak pošle za seba náhradníka. Inak je možné mu vrátiť len doplatok.

PUTOVANIA, POBYTY A CESTY

1. Účastníci vedomých putovaní a ciest na energeticky silné miesta sa na spoločných akciách zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť a na základe slobodného rozhodnutia. Cestovné poistenie je treba vybaviť zvlášť. Pri cestách do krajín Európskej únie odporúčame vziať si so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám zdarma vystavia vo vašej verejnej zdravotnej poisťovni. Doteraz ho nikto z našich účastníkov nepotreboval, ale je istejšie mať ho pri sebe.

2. Sprievodcovia a lektori pripravujú všetky naše cesty veľmi zodpovedne. Vytvárajú optimálne podmienky pre vedomé cestovanie, osobný posun, rast a duchovný rozvoj účastníkov. Starajú sa o nich ako o dospelých, nie ako o deti… Upozorňujeme, že vedomé putovanie nie je konzumný poznávací zájazd alebo relaxačná dovolenka. Cestujeme a pracujeme v skupine a so skupinou i jednotlivcami.

3. Ubytovanie je zabezpečené v príťažlivých objektoch s typickou architektúrou pre danú oblasť na energeticky čistých miestach, buď na samostatných alebo spojených dvojposteliach podľa tamojších zvyklostí. Každé ubytovanie je tiché, a situované v centre diania. Má prekrásnu záhradu, dvor alebo vlastnú terasu, plne vybavenú kuchyňu a dostatok sociálnych zariadení.

4. Nákup potravín a zabezpečovanie alebo príprava stravy prebieha každý deň tak, aby účastníci mali k dispozícii čerstvé, chutné a typické jedlá pre danú oblasť.

5. Lístky na dopravu do cieľovej krajiny zabezpečujeme po objednávke účastníka za manipulačný poplatok 20 eur/osoba, alebo si ich môže účastník obstarať sám – pod podmienkou, aby skupina cestovala spolu. Miestna doprava sa platí spoločne a jej cena sa rozpočítava pomerne na účastníkov.

6. Zdravotné obmedzenia alebo diétne požiadavky je treba nahlásiť vopred.

7. Program je vždy nezabudnuteľný, jedinečný a bohatý. Organizátori ho môžu zmeniť podľa zloženia skupiny a aktuálneho počasia. V prípade požiadavky zmeny programu zo strany účastníka je nutný súhlas nadpolovičnej väčšiny účastníkov skupiny. Každý účastník nemusí byť prítomný na všetkých aktivitách pripraveného programu.

8. Na putovaniach a cestách nie je dovolené požívať alkoholické nápoje, drogy ani iné omamné látky z dôvodu ich následkov – odpojenia sa od pocitov, ktoré sú pre posun, sebapoznanie, sebareflexiu a prácu na sebe kľúčové. Z rovnakého dôvodu sa doporučuje minimalizovať akúkoľvek komunikáciu a prístup k informáciám z vonkajšieho prostredia prostredníctvom elektronických médií.

9. Záloha je nevratná a slúži na rezerváciu priestorov, prípravu programu a zorganizovanie akcie. Účastník obdrží až po jej úhrade a včas pred konaním akcie všetky potrebné pokyny. Ak sa účastník rozhodne na poslednú chvíľu sa cesty nezúčastniť a nepošle za seba náhradníka, celá energetická výmena mu prepadá. Ak by nástupu skupiny na cestu bránila vyššia moc alebo extrémne počasie s dôsledkom možného ohrozenia účastníkov či zámeru cesty, jej termín sa posunie.

10. Po návrate zostávame všetci v prepojení vo FB skupine Vedomé putovanie 🙂 Šťastná rovnováha.